Logo

Vågsbygd

mobilknapp

Klubb / Bedriftsmedlemskap

Medlemsbetingelser og vilkår

Spring Vågsbygd
Vågsbygd Ringvei 5A
4620 Kristiansand
Tlf: 90 55 08 12
lene@springtrening.no

Org. nr 996 644 189.

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.
Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.

Nedre aldersgrense på Spring er 15 år.

1. Rettighet er og plikter som medlem i Spring:

 • Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.
 • Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.
 • Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Springskontroll.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av Spring.
 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
 • Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av Spring.
 • Spring er kun en formidler av PT-avtaler. Betaling og utførelse av PT-timer er en avtale mellom medlemmet og den enkelte PT. Spring kan under ingen omstendigheter gjøres økonomisk ansvarlig for PT-avtaler avtalt med PT på Spring.
 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:

 • Plikter endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer og e-postadresse.
 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,-
 • Aksepterer at Spring fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.
 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktiskt utført trening.
 • Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring senteret.
 • Dersom du mister medlemskortet skal Spring ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.
 • Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel e.l, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av Spring personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, se egne priser på våre hjemmesider, evt vente til senteret er bemannet.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Er kjent med at nedre aldersgrense på Spring er 15 år. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.
 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Spring vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Spring rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse.

2. Generelle kontraktsbestemmelser

 • Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

3. Betaling av medlemskapet

 • Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.
 • Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned, så sant ikke det er betalt for 12 mnd under ett.
 • Spring forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.
 • Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.
 • Spring (Spring Vågsbygd AS Org.nr 996 644 189) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

4. Angrerett
Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

5. Prosedyre ved manglende betaling
Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan Spring sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

6. Oppsigelse av medlemsavtalen.

 • Oppsigelsen skal skje via "Min side", avslutte medlemskap på www.e-huset.no. Oppsigelse per e-post eller brev er ikke gyldig. Merk: du er selv pliktig til å kontakte Spring dersom bekreftelsen uteblir.
 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.
 • Spring forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på Springs interne retningslinjer.

7. Frysing av medlemskap
Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

 • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.
 • Graviditet
 • Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 3 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.

8. Personvern
Når du registrerer deg hos et senter hos oss så oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for registrering, adgangskontroll, fakturering samt kontakte deg om forhold i forbindelse ditt medlemsskap. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Denne historikken slettes ikke og er også tilgjengelig for deg på "Min side". Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet under registreringen.

Av sikkerhetshensyn krypterer vi alle passord som lagres hos oss. Kredittkortnumre oppbevares ikke hos oss, men hos vår betalingspartner NETS. Dette er for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om bruk av nettsiden og ditt bruk av medlemskortet på de aktuelle sentre. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging samt adgangskontroll for det aktuelle senteret.

Vi  selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner.

Daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Nettsiden benytter cookies.

Se mer info under "Personvern" på nettsiden